عنوان : درسی در نظریه گالوا ( همراه با شرحی مستند از زندگینامه اواریست گالوا)

محمدرضا رجب زاده مقدم (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۷۴
ناشر: جهاد دانشگاهی
چکیده:
کلمات کلیدی:
,