عنوان : جبر مجرد

محمدرضا رجب زاده مقدم (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۷۸
ناشر: دانشگاه امام رضا
چکیده:
کلمات کلیدی:
,