عنوان : درسی در جبر خطی ( همراه با کاربردها)

محمدرضا رجب زاده مقدم (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۷۶
ناشر: جهاد دانشگاهی
چکیده:
کلمات کلیدی:
,