عنوان : عقود معین (1) بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح

سیدمحمدهادی قبولی درافشان (نویسنده اصلی), مصطفی بختیاروند(نویسنده اصلی) , محمد تقی نادی(نویسنده اصلی) , علیرضا میلانی(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۴۰۰
چکیده:
کلمات کلیدی:
,