عنوان : برنامه‌های راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری‌ها در ایران (دیدگاه‌ها، فرایندها و محرک‌های افزایش اثربخشی)

علی اکبر عنابستانی (نویسنده اصلی), زهرا عنابستانی(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۹
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
چکیده:
کلمات کلیدی:
,