عنوان : نظریه پیچیدگی و علوم اجتماعی

احمدرضا اصغرپور ماسوله (نویسنده اصلی), عطیه صادقی (نویسنده اصلی), مسعود فتاح زاده (نویسنده اصلی), محسن نوغانی دخت بهمنی (ویراستار علمی), مصطفی قندهاری (ویراستار ادبی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۴۰۰
چکیده:
کلمات کلیدی:
,