عنوان : مدیریت، آموزش و مربیگری فوتبال نوجوانان

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), بهادر عزیزی (نویسنده اصلی), زهرا نعیم آبادی(نویسنده اصلی) , مسعود آقایی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۹
ناشر: انتشارات خراسان
چکیده:
کلمات کلیدی:
,