عنوان : مهارت در حرکت

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), مسعود آقایی (نویسنده اصلی), زهرا نعیم آبادی(نویسنده اصلی) , بهادر عزیزی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۹
ناشر: انتشارات خراسان
چکیده:
کلمات کلیدی:
,