عنوان : مدیریت بر پایه تفکرات فوتبالی

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), کیانوش شجیع (نویسنده اصلی), رضا حیدری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۴۰۰
ناشر: طنین دانش
چکیده:
کلمات کلیدی:
,