عنوان : اخلاق/هنجار و امر سیاسی: اندیشه و عمل کنت تامپسن

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی), حمیرا مشیرزاده(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۹
ناشر: انتشارات دمان
چکیده:
کلمات کلیدی:
,