عنوان : عصب روانشناسی بالینی

سیده سلیل ضیائی (نویسنده اصلی), راضیه نصیرزاده(نویسنده اصلی) , مهسا جباری(نویسنده اصلی) , سعاده ملک عسگر(نویسنده اصلی) , زهرا طاهری فر(نویسنده اصلی) , آسیه اناری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۴۰۰
ناشر: فراانگیزش
چکیده:
کلمات کلیدی:
,