عنوان : مختصر اندر علم طب

مصطفی گوهری فخرآباد (نویسنده اصلی), محبوبه فرخنده زاده (نویسنده اصلی), حمید رضا اسماعیلی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تصحیح
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۴۰۰
ناشر: میرماه
چکیده:
کلمات کلیدی:
,