عنوان : بررسی پیامدهای بیماری کرونا: بشریت در آزمون تازه

مهدی فیضی (نویسنده اصلی), سلمه دادگر(نویسنده اصلی) , نیره خادم(نویسنده اصلی) , آوا حیدری (نویسنده اصلی), فرنگیس جاودانی(نویسنده اصلی) , علی ثاقبی(نویسنده اصلی) , ساید پور عیسای(نویسنده اصلی) , بهاره ایمانی(نویسنده اصلی) , محبوبه احمدی(نویسنده اصلی) , مهدی اسدی(نویسنده اصلی) , احمد شاه فرهت(نویسنده اصلی) , یدالله دهقان(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۴۰۰
چکیده:
کلمات کلیدی:
,