عنوان : رسالت آموزشی موزه‌های تاریخ طبیعی: تبیین رویکردهای نوین و کارآمد

فاطمه طباطبائی یزدی (نویسنده اصلی), امیر علی برومند(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۴۰۱
ناشر: پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
چکیده:
کلمات کلیدی:
,