عنوان : بازی‌های ادبی، روایتی از ریشه‌ها و رویکردها

احمد آفتابی ثانی (نویسنده اصلی), سید عباس حسینی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۴۰۱
ناشر: انتشارات محقق
چکیده:
کلمات کلیدی:
,