عنوان : اصول ژنومیک آماری

محمد مهدی شریعتی (نویسنده اصلی), سید مهدی حسینی وردنجانی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۵
چکیده:
کلمات کلیدی:
,