عنوان : انتخاب ژنومی در دام

محمد مهدی شریعتی (نویسنده اصلی), مریم نصرتی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۷
چکیده:
کلمات کلیدی:
,