عنوان : Principles of Biomaterials Encapsulation-Volume 1-Chapter 6-Spray chilling and cooling

نفیسه فرهادیان (نویسنده اصلی), علیرضا کرمی (نویسنده اصلی), آرمان آبرومند(نویسنده اصلی) , حمیده بابالو(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۴۰۱
ناشر: Elsevier
چکیده:
کلمات کلیدی:
,