عنوان : Principles of Biomaterials Encapsulation-Volume 1-Chapter 8-Fluidized bed coating technology

نفیسه فرهادیان (نویسنده اصلی), حمیده بابالو(نویسنده اصلی) , فرانک دهقانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۴۰۱
ناشر: Elsevier
چکیده:
کلمات کلیدی:
,