عنوان : فرهنگ بسامدی و شرح حال راویان طبری در تاریخ الرسل و الملوک

محبوبه فرخنده زاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۴۰۰
ناشر: میرماه
چکیده:
کلمات کلیدی:
,