عنوان : حقوق جزای اختصاصی؛ جرایم علیه اموال و مالکیت

علیمراد حیدری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۶
ناشر: دانشگاه حضرت معصومه
چکیده:
کلمات کلیدی:
,