عنوان : سیاست کیفری مخدری ایران و افغانستان

علیمراد حیدری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۴۰۱
ناشر: اَلحان
چکیده:
کلمات کلیدی:
,