عنوان : حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

علیمراد حیدری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۴
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)
چکیده:
کلمات کلیدی:
,