عنوان : از‌ دکومانتاسیون‌ تا‌ علم‌ اطلاعات: شناختی‌تاریخی

اعظم صنعت جو (نویسنده اصلی), امیر ریسمان باف (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۴۰۰
ناشر: کتابدار
چکیده:
کلمات کلیدی:
,