عنوان : تنوع زیستی کشاورزی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

بهنام کامکار (نویسنده اصلی), علیرضا کوچکی (نویسنده اصلی), عبدالمجید مهدوی دامغانی(نویسنده اصلی) , محمد فارسی (نویسنده اصلی), پرویز رضوانی مقدم (نویسنده اصلی), امیربهزاد برزگر(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۰
چکیده:
کلمات کلیدی:
,