عنوان : زیست شناسی و پرورش مرغ مادر

احمد حسن آبادی (نویسنده اصلی), خشایار پورنیا (نویسنده اصلی), سیدمرتضی افتخاری (نویسنده اصلی), حسنا حاجاتی (نویسنده اصلی), حیدر زرقی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۴۰۲
چکیده:
کلمات کلیدی:
,