عنوان : اقتصاد سیاسی بین الملل: جهان بینی های متعارض

سید احمد فاطمی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: مرداد ۱۴۰۲
ناشر: سمت
چکیده:
کلمات کلیدی:
,