عنوان : پیشرفت های جدید کارآفرینی ورزشی

جواد غلامیان (نویسنده اصلی), سمیه سمیعی (نویسنده اصلی), سمیرا دانایی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۴۰۱
ناشر: انتشارات شمال پایدار
چکیده:
کلمات کلیدی:
,