کتابهای دکتر عباس جوارشکیان

فارسی

  1. مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری, تدوین و گردآوری, سال (مهر ۱۳۷۴)
  2. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی سیره و معارف رضوی, تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۱)
  3. مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی - جلد اول, تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۳)
  4. امامت سر خاتمیت, تالیف, سال (مهر ۱۳۹۴)
  5. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عدالت و اخلاق, تدوین و گردآوری, سال (مهر ۱۳۹۷)
  6. قرآن و تعلیمات دینی 1 - دین و زندگی, تدوین و گردآوری, سال (شهریور ۱۳۹۳)
  7. مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی - جلد دوم, تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۴)