کتابهای دکتر محمدرضا آهنچیان

فارسی

 1. 24 درس برای رهبری خارق العاده, ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۶)
 2. پایان مدیریت: فروپاشی روایت ها در دوران مدرن, تصنیف, سال (بهمن ۱۳۸۶)
 3. مدیرت دانش در سازمان های آموزشی, ترجمه, سال (آبان ۱۳۸۷)
 4. آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن, تالیف, سال (مهر ۱۳۸۲)
 5. انسان در مدیریت, تصنیف, سال (اردیبهشت ۱۳۷۹)
 6. اقدام پژوهی: طراحی، اجرا ، ارزشیابی, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۸۲)
 7. رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۸۸)
 8. اقتصاد آموزش و پرورش, تصنیف, سال (بهمن ۱۳۸۸)
 9. انسان شناسی تربیتی, ترجمه, سال (دی ۱۳۸۸)
 10. مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی, ترجمه, سال (دی ۱۳۸۷)
 11. رهبری و مدیریت آموزشی, ترجمه, سال (بهمن ۱۳۹۲)
 12. اقدام پژوهی: راهنمای گام به گام برای معلمان, تالیف, سال (بهمن ۱۳۹۲)
 13. توسعه و بهسازی مدیران و رهبران در سازمان های آموزشی, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۹۷)