کتابهای دکتر عبدالله خدابخشی شلمزاری

فارسی

 1. حقوق دعاوی- قواعد عمومی دعاوی, تالیف, سال (آذر ۱۳۹۳)
 2. حقوق دعاوی- تحلیل های منتخب, تالیف, سال (آذر ۱۳۹۳)
 3. حقوق دعاوی- تحلیل حقوقی روایات, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۵)
 4. حقوق دعاوی، تحلیل فقهی-حقوقی, تالیف, سال (مرداد ۱۳۹۳)
 5. حقوق دعاوی، جلد 7 - تحلیل ها و منتخب آرای قضایی, تالیف, سال (آذر ۱۳۹۸)
 6. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی, تالیف, سال (مرداد ۱۳۹۳)
 7. جبران خسارت کارگران درنظام مسؤولیت مدنی, تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۲)
 8. استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری, تالیف, سال (تیر ۱۳۸۴)
 9. تحلیل فقهی - حقوقی قانون امور حسبی و تاثیر آن در رویه قضایی: قواعد عمومی و مسایل حجر (به همراه چند م, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۲)
 10. حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی, تالیف, سال (تیر ۱۳۹۳)
 11. حقوق دعاوی- بایسته های حقوق داوری تطبیقی, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۷)
 12. حقوق بیمه و مسئولیت مدنی, تالیف, سال (اسفند ۱۳۹۶)
 13. حقوق دعاوی، جلد 8، تحلیل و نقد رویه قضایی (حقوقی، اجتماعی، فلسفی), تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۹)
 14. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی, تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۹)
 15. حقوق دعاوی، جلد 7، تحلیل ها و منتخب آرای قضایی, تالیف, سال (اسفند ۱۳۹۹)
 16. فلسفه حقوق- جلد نخست: تحلیل عمومی، پیشاسقراطی ها تا پاسکال, تالیف, سال (مرداد ۱۴۰۱)
 17. فلسفه حقوق- جلد دوم: از اسپینوزا تا هینمن, تالیف, سال (مرداد ۱۴۰۱)