کتابهای دکتر محمد قربانی

فارسی

 1. اقتصاد کشاورزی و کشاورزی تجاری, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۳)
 2. اقتصاد فرسایش خاک, تالیف, سال (فروردین ۱۳۸۴)
 3. مقدمه ای بر کشاورزی پایدار (رهیافت اقتصادی), تالیف, سال (دی ۱۳۸۹)
 4. ریشه واحد، هم جمعی و تغییر ساختاری, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۸۹)
 5. تأمین مالی کشاورزی (اصول و مبانی), تالیف, سال (دی ۱۳۹۰)
 6. مدلسازی در اقتصاد اکولوژیک, ویراستاری علمی, سال (آذر ۱۳۹۰)
 7. گیاهان دارویی: بوم شناسی، تولید و بهره برداری پایدار, تدوین و گردآوری, سال (فروردین ۱۳۹۳)
 8. اصول بیمه کشاورزی, تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۷)
 9. مبانی مدیریت زنجیره تأمین, ویراستاری علمی, سال (مهر ۱۳۹۴)
 10. ساختار بازار مصرف محصولات ارگانیک, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۵)
 11. اقتصادسنجی خرد کاربردی -متغیرهای وابسته محدود شده با استفاده از Stata, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۸)
 12. روش تحقیق پیمایشی, تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۸)

انگلیسی

 1. environmental health & biomedicine, تالیف, Year (2011-07-13)
 2. Agroecology, تالیف, Year (2015-06-10)
 3. Resources Use Efficiency in Agriculture - chapter 10, تالیف, Year (2020-10-15)