کتابهای دکتر محمدجواد احمدی لاهیجانی

فارسی

  1. فناوری و مدیریت گلخانه, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۸)
  2. اگرواکولوژی مناطق خشک, تالیف, سال (دی ۱۴۰۱)
  3. اگرواکولوژی مناطق خشک, تالیف, سال (دی ۱۴۰۱)