بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Allium


موارد یافت شده: 13

1 - Antibacterial effect of Allium paradoxum extract against several foodborne pathogens (چکیده)
2 - In vitro antibacterial effect of leaves and root extract of Allium paradoxum on control of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
3 - <p><strong><em>Allium</em> <em>schisticola</em>, a new species with peculiar morphological characters and an unexpected phylogenetic position</strong></p> (چکیده)
4 - Histopathologic evaluation of Allium sativum methanolic extract on liver lesions due to Echinococcous granulosus (چکیده)
5 - بررسی میزان انباشتگی و توزیع +Cr3 در گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid) . (چکیده)
6 - Identification of three species of genus Allium using DNA barcoding (چکیده)
7 - ارزیابی ماکروسکوپیک عصاره موسیر ( Allium hirtifolium ) بر روند ترمیم زخم در رت (چکیده)
8 - Individual and combined effect of meso-2, 3-dimercaptosuccinic acid and allicin on blood and tissue lead content in mice (چکیده)
9 - Allium oriento-iranicum (Alliaceae), a new speciies from Iran (چکیده)
10 - Allium hirtifolium (Iranian Shallot) as a Anticancer (چکیده)
11 - Antiproliferative activity of chloroformic extract of Persian Shallot, Allium hirtifolium, on tumor cell lines (چکیده)
12 - The genus Allium (Alliaceae) in Iran: current state, new taxa and new records (چکیده)
13 - Effects of garlic (Allium sativum) and its chief compound, allicin, on acute lethality of cyanide in rats (چکیده)