بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Ammonoid


موارد یافت شده: 12

1 - Baghuk Mountain (Central Iran): high-resolution stratigraphy of a continuous Central Tethyan Permian–Triassic boundary section (چکیده)
2 - Aras Valley (northwest Iran): high-resolution stratigraphy of a continuous central Tethyan Permian–Triassic boundary section (چکیده)
3 - Early Changhsingian (Late Permian) ammonoids from NW Iran (چکیده)
4 - The Late Permian araxoceratid ammonoids: a case of repetitive temporal and spatial unfolding of homoplastic conch characters (چکیده)
5 - Sporadoceratid ammonoids from the Shotori Range -east-central Iran- – a case of putative gigantism caused by hydraulic sorting? (چکیده)
6 - Pre–mass extinction decline of latest Permian ammonoids (چکیده)
7 - Pre-mass extinction decline of latest Permian Ammonoids (چکیده)
8 - The ammonoids from the Late PermianParatirolitesLimestone of Julfa (East Azerbaijan, Iran) (چکیده)
9 - High resolution stratigraphy and extinction patterns of the Ammonoidea at the Permian-Triassic boundary of NW Iran (چکیده)
10 - Morphological evolution and extinction patterns of the Ammonoidea at the Permian-Triassic boundary of Iran (چکیده)
11 - The Lilliput Effect in the latest Permian ammonoids from Iran (چکیده)
12 - High-resolution stratigraphy of the Changhsingian (Late Permian) successions of NW Iran and the Transcaucasus based on lithological features, conodonts and ammonoids (چکیده)