بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Bioinformatics


موارد یافت شده: 20

1 - ECEL1 novel mutation in arthrogryposis type 5D: A molecular dynamic simulation study (چکیده)
2 - Molecular docking of bacteriocin enterocin P peptide with mastitis-causing E. coli antigen in cattle (چکیده)
3 - Differential expression analysis of genes and long non-coding RNAs associated with KRAS mutation in colorectal cancer cells (چکیده)
4 - Molecular docking of Enterocin-P peptide with DNA: an in silico study (چکیده)
5 - The investigation of inhibiting horse myostatin with human follistatin by molecular docking method (چکیده)
6 - Expression of ACE2 in the Lung Tissue of Farm Animals and Human (چکیده)
7 - Comparison of Different Signal Sequences to Use for Periplasmic Over-Expression of Buforin I in Escherichia coli: An In Silico Study (چکیده)
8 - آنالیز ساختاری آنزیم آسپارتات کیناز در کورینه باکتریوم به منظور پیشنهاد بهترین ساختار آنزیم جهت افزایش تولید صنعتی اسیدآمینه لیزین (چکیده)
9 - پیش بینی و تایید in silico ریز RNA ها در بافت های مختلف گوسفند با منشا کروموزوم 20 (چکیده)
10 - Region-Based Epitope Prediction, Docking and Dynamic Studies of OMP31 as a Dominant Antigen in Human and Sheep Brucella (چکیده)
11 - Evaluation of Different Signal Peptides Using Bioinformatics Tools to Express Recombinant Erythropoietin in Mammalian Cells (چکیده)
12 - Identification and characterization of a cathepsin L-like cysteine protease from Rhipicephalus (Boophilus) annulatus (چکیده)
13 - Bioinformatics analysis of upstream regions and protein structure of fungal phytase gene (چکیده)
14 - In Silico investigation of different signal peptides to express recombinant Human Serum Albumin in gram negative bacteria (چکیده)
15 - Designing and evaluation a new immunotoxin construct for targeting gastric cancer (چکیده)
16 - In silico analysis of Omp25 and BLS Brucella melitensis antigens for designing subunit vaccine (چکیده)
17 - Cloning, molecular analysis and epitopics prediction of a new chaperon GroEL B.melitensis antigen (چکیده)
18 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of Omp31 and Omp25 Genes from B. Melitensis (چکیده)
19 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of BLS Gene from B. Melitensis (چکیده)
20 - Medical informatics: transition from data acquisition to data analysis by means of bioinformatics tools and resources (چکیده)