بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Golestan Province


موارد یافت شده: 11

1 - Survey on O157:H7 enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) in cattle in Golestan province, Iran (چکیده)
2 - امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان (چکیده)
3 - تفکیک اراضی زیر کشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 در الگوهای کاشت تابستانه جهت تحلیل تغییرات سطح زیر کشت دو محصول در چهار حوضه آبخیز استان گلستان (چکیده)
4 - RODENT ECOPARASITES IN GOLESTAN PROVINCE, IRAN (چکیده)
5 - <p class="Default">Two new species of eriophyoid mites (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Zelkova  carpinifolia (Ulmaceae) from Iran<p class="Default"><br /> (چکیده)
6 - Modeling of the distribution of Hyaloma anatolicum in Golestan province, North of Iran (چکیده)
7 - Seasonal frequency of tick infestation of sheep in Golestan province Iran (چکیده)
8 - Desertification risk assessment and management program (چکیده)
9 - Measuring the properties of the microstructure loess in Golestan Province (چکیده)
10 - The survey of dynamic compaction on microstructure of loess of Golestan province-Iran (چکیده)
11 - Engineering Geology Criteria for Evaluation and Classification of Loess in Golestan Province (چکیده)