بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Rosmarinic acid


موارد یافت شده: 11

1 - The effect of methyl jasmonate and TiO2 nanoparticles on phenolic and terpenoides compounds in peppermint (Mentha piperita L.) (چکیده)
2 - ترغیب محتوای متابولیت های ثانوی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کالوس کلپوره در شرایط تیمار با بنزیل آمینو پورین، نفتالن استیک اسید و متیل جاسمونات (چکیده)
3 - Auxin sensitivity improves production of rosmarinic acid in transformed hairy roots of <em>Lavandula angustifolia</em> (چکیده)
4 - Arbuscular mycorrhizal induces polyphenols content of lemon balm in pathogen stress (چکیده)
5 - Phytochemical screening of wild-growing populations of Salvia leriifolia Benth. based on phenolic acid profiles (چکیده)
6 - Rosmarinic and caffeic acids contents in Basil (Ocimum basilicum L.) are altered by different levels of phosphorus and mycorrhiza inoculation under drought stress (چکیده)
7 - Drought Stress Modulates Polyphenols Accumulation in Melissa officinalis L. (چکیده)
8 - Assessment of phytochemical and agro-morphological variability among different wild accessions of Mentha longifolia L. cultivated in field condition (چکیده)
9 - Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures. (چکیده)
10 - Potential Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Accumulation of Polyphenols in Melissa officinalis L. (چکیده)
11 - A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran (چکیده)