بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Routing Protocol


موارد یافت شده: 16

1 - Efficient Routing Protocol Algorithm for Wireless Sensor Networks (چکیده)
2 - Recent Multicast Routing Protocols in VANET: Classification and Comparison (چکیده)
3 - OpenSIP: Toward Software-Defined SIP Networking (چکیده)
4 - Multi Phase, QoS Aware Routing Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
5 - Efficient Clustering Algorithm For Mobile Ad Hoc Networks (چکیده)
6 - HOCA: Healthcare Aware Optimized Congestion Avoidance and control protocol for wireless sensor networks (چکیده)
7 - MREEP: A QoS based routing protocol for wireless multimedia sensor networks (چکیده)
8 - A SECURITY SCHEME FOR CLUSTER BASED MOBILE AD HOC NETWORKS (چکیده)
9 - A DISTRIBUTED RESOURCE-MANAGEMENT APPROACH IN MANETS (چکیده)
10 - Routing Layer Service Advertisement Approach for MANETs (چکیده)
11 - A New Approach CBRP Based Resource Information Management in MANETs (چکیده)
12 - A DISTRIBUTED RESOURCE-MANAGEMENT APPROACH IN MANETS (چکیده)
13 - A Secure Mobile Ad hoc Network Based on Distributed Certificate Authority (چکیده)
14 - Tree Based Hierarchical and Congestion Aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks (چکیده)
15 - An efficient energy aware routing protocol for real time traffic in wireless sensor networks (چکیده)
16 - Tree Based Energy Efficient and Congestion Aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks (چکیده)