بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: thermal spray


موارد یافت شده: 15

1 - Simulation of Semi-Molten Particle Impacts Including Heat Transfer and Phase Change (چکیده)
2 - Simulation of Fluid Flow and Heat Transfer Including Phase Change during the Impact of Semi-Molten Particles (چکیده)
3 - NUMERICAL SIMULATION OF DROPLET IMPACT AND SOLIDIFICATION INCLUDING THERMAL SHRINKAGE IN A THERMAL SPRAY PROCESS (چکیده)
4 - Droplet impact and solidification in a thermal spray process: droplet-substrate interactions (چکیده)
5 - Splat morphology in thermal spray coatings: simulations and experiments (چکیده)
6 - Modeling thermal spray coating formation (چکیده)
7 - Numerical simulation of thermal spray coating formation (چکیده)
8 - Splat shapes in a thermal spray coating process: simulations and experiments (چکیده)
9 - Splat Shapes in a Thermal Spray Coating Process: Simulations and Experiments (چکیده)
10 - The Effects of Thermal Shrinkage on Coating Formation in Thermal Spray Processes: A Numerical Approach (چکیده)
11 - Porosity Formation due to Splat Curling-up in Thermal Spray Coating Technology: A Numerical Approach (چکیده)
12 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)
13 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
14 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
15 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)