بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: water stress


موارد یافت شده: 14

1 - Crop water productivity and yield response of two greenhouse basil (Ocimum basilicum L.) cultivars to deficit irrigation (چکیده)
2 - Phytochemical and physiological response of Satureja hortensis L. to different irrigation regimes and chitosan application (چکیده)
3 - Factor analysis of yield and yield components of bean affected by organic acids and water superabsorbent (چکیده)
4 - Effect of water stress on yield and yield components of bean, sesame, and maize in conditions of superabsorbent application (چکیده)
5 - Influence of Water Stress on Agro-Morphological Traits and Essential Oil Content Among Iranian Genotypes of Mentha longifolia (چکیده)
6 - Effect of Deficit Irrigation on Flowering and Fruit Properties of Pomegranate(Punica granatum cv. Shahvar) (چکیده)
7 - Peach Water Relations, Gas Exchange, Growth and Shoot Mortality under Water Deficit in Semi-Arid Weather Conditions (چکیده)
8 - Enhancing the ability of QualiTree to study the effect of water availability on the fruit-tree development and growth (چکیده)
9 - Physiological and biochemical responses of four edible fig cultivars to water stress condition (چکیده)
10 - Irrigation levels and dense planting affect flower yield andphosphorus concentration of saffron corms under semi-arid region ofMashhad, Northeast Iran (چکیده)
11 - Modeling the effects of water stress and temperature on germination of Lactuca serriola L. seeds (چکیده)
12 - Response of germination and seedling growth of, hyssop (Hyssopus officinalis) and Marguerite (Chrysanthemum x superbum) as medicinal plants to water stress (چکیده)
13 - Response of Ientil (Lens culinaris Medik.) to drought stress during germination stage induced by polyethylen glaycol 6000 (چکیده)
14 - Amelioration of water stress by potassium fertilizer in two oilseed species (چکیده)