بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Gas turbine


موارد یافت شده: 12

1 - 4E analysis and thermodynamic optimization of flaring associated gas recovery using external firing recuperative gas turbine (چکیده)
2 - A new biomass gasification driven hybrid system for power and liquid hydrogen cogeneration: Parametric study and multi-objective evolutionary optimization (چکیده)
3 - Exergy analysis of gas turbine with air bottoming cycle (چکیده)
4 - Exergy analysis of an external reforming solid oxide fuel cell-micro gas turbine (SOFC-MGT) hybrid system (چکیده)
5 - Investigation of water balance in water recovery of closed steam injection gas turbine cycles (چکیده)
6 - Evaluation of Gas Turbines Efficiency in the Frequency Control Mode Using Experimental Data (چکیده)
7 - Two new high-performance cycles for gas turbine with air bottoming (چکیده)
8 - Comparing of different methods of performance prediction of gas turbine power plants (چکیده)
9 - INFLUENCE OF STEAM INJECTION ON THERMAL EFFICIENCY AND OPERATING TEMPERATURE OF GE-F5 GAS TURBINES APPLYING VODOLEY SYSTEM (چکیده)
10 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STEAM INJECTION IN GE-F5 GAS TURBINE NOX REDUCTION APPLYING VODOLEY SYSTEM (چکیده)
11 - INFLUENCE OF STEAM INJECTION ON THERMAL EFFICIENCY AND OPERATING TEMPERATURE OF GE-F5 GAS TURBINES APPLYING VODOLEY SYSTEM (تاثیر تزریق بخار در راندمان حرارتی و دمای عملکرد توربینهای گازی GE-F5 با اعمال سیستم VODOLEY) (چکیده)
12 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STEAM INJECTION IN GE-F5 GAS TURBINE NOX REDUCTION APPLYING VODOLEY SYSTEM (بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق بخار در کاهش اکسیدهای ازت در توربینهای گازی GE-F5 (چکیده)