بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Punica granatum


موارد یافت شده: 12

1 - اثر جوامع انار وحشی بر بافت، ماده آلی و نیتروژن خاک در رویشگاه‌های کوهستانی، از شمال غرب تا شمال شرق ایران (چکیده)
2 - The effects of ellagic acid and other pomegranate (Punica granatum L.) derivatives on human gastric cancer AGS cells (چکیده)
3 - Cardioprotective effects of pomegranate juice against ischemia and reperfusion in isolated rat heart (چکیده)
4 - Antiarrhythmic Effects of Pomegranate (Punica granatum) Juice on Isolated Rat Hearts Following Ischemia and Reperfusion (چکیده)
5 - The anti-arrhythmic effects of pomegranate (Punica granatum) are mainly mediated by nitric oxide (چکیده)
6 - Nitric oxide plays a pivotal role in cardioprotection induced by pomegranate juice against myocardial ischemia and reperfusion (چکیده)
7 - Cardioprotective Effects of Pomegranate (Punica granatum) Juice in Patients with Ischemic Heart Disease (چکیده)
8 - Therapeutic effects of pomegranate (Punica granatum) pith and carpellary membrane extract on lead-induced toxicity in rats (چکیده)
9 - EFFECTS OF POTASSIUM NITRATE SPRAYING ON FRUIT CHARACTERISTICS OF ‘MALAS YAZDI’ POMEGRANATE (چکیده)
10 - Protective Effect ofPunica granatumL. against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells Injury (چکیده)
11 - Protective effects of pulp aqueous and hydro-alcoholic extracts of Punica granatum, on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells injury (چکیده)
12 - Evaluation of physicochemical characteristics of pomegranate (Punica granatumL.) fruit during ripening (چکیده)