بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Support vector machines


موارد یافت شده: 18

1 - Influential post identification on Instagram through caption and hashtag analysis (چکیده)
2 - Taxonomy of Manufacturing Flexibility at Manufacturing Companies Using Imperialist Competitive Algorithms, Support Vector Machines and Hierarchical Cluster Analysis (چکیده)
3 - Computational Detection of piRNA in Human Using Support Vector Machine (چکیده)
4 - Predicting Corporate Financial Distress Using Data Mining Techniques An Application in Tehran Stock Exchange (چکیده)
5 - تشخیص آریتمی‌های قلبی به کمک شبکه‌های عصبی با بکارگیری ویژگی‌های آشوبی سیگنال نرخ تغییرات قلبی و تکنیک تحلیل تمایزی تعمیم‌یافته (چکیده)
6 - A new fuzzy membership assignment and model selection approach based on dynamic class centers for fuzzy SVM family using firefly algorithm (چکیده)
7 - Robust Support Vector Machines with Low Test Time (چکیده)
8 - The Chaotic Behavior of EEG signals during Reiki (چکیده)
9 - Fuzzy c-means improvement using relaxed constraints support vector machines (چکیده)
10 - Comparison Models of Corporate Bankruptcy Prediction in Companies Listed in Tehran Stock Exchange by Particle Swarm Optimization Algorithm and Support Vector Machine Algorithm (چکیده)
11 - TCP Traffic Classification Using Relaxed constraints support vector machines (چکیده)
12 - Learning Translation Invariant Kernels for Classification (چکیده)
13 - Evolutionary model selection in a wavelet-based support vector machine for automated seizure detection (چکیده)
14 - Relaxed constraints support vector machine (چکیده)
15 - Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multi-class Classification (چکیده)
16 - Offline Signature Verification Using Local Radon Transform and Support Vector Machines (چکیده)
17 - Intelligent Arrhythmia Detection using Genetic Algorithm and Emphatic SVM-ESVM (چکیده)
18 - Vehicle Recognition Using Curvelet Transform and SVM (چکیده)