بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: علوم آماری ایران


موارد یافت شده: 29

1 - General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and Its Applications in the Analysis of Lung Cancer Data (چکیده)
2 - میانگین مانده عمر سیستم های مرکب دو مؤلفه ای با تعدادی مؤلفه فعال (چکیده)
3 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان (چکیده)
4 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
5 - پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی (چکیده)
6 - مدل های احتمال و توابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ای (چکیده)
7 - توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
8 - نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
9 - کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چند پارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریب (چکیده)
10 - مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم‌های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمال (چکیده)
11 - اطلاع فیشر متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب در مدل شبه نمایی (چکیده)
12 - تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا (چکیده)
13 - برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار (چکیده)
14 - سانسور فزاینده نوع I تطبیقی و کاربرد آن در مسائل طول عمر (چکیده)
15 - مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته (چکیده)
16 - تعمیم هایی از توزیع های گسسته و وی‍‍ژگی های آن ها برای اندازه اطلاع (چکیده)
17 - رهیافتی برای تعیین برآوردگرهای هم وردا (چکیده)
18 - برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریب (چکیده)
19 - بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار (چکیده)
20 - مقایسه توان آزمونهای نیکویی برازش برمبنای آنتروپی با سایر روشها (چکیده)
21 - شناسایی نقاط دورافتاده در داده های نرمال بر اساس مقادیر Z اصلاح شده مشاهدات (چکیده)
22 - برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شده (چکیده)
23 - مقایسه برآوردگرهای مختلف آنتروپی و توان آزمونهای نمایی بودن مبتنی بر برآوردگرهای آنتروپی (چکیده)
24 - آزمون نیکویی برازش توزیع های نرمال و نمایی بر مبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی (چکیده)
25 - آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمای بر مبنای برآورد اطلاع رنی (چکیده)
26 - آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی (چکیده)
27 - استنباط درستنمایی مرکب و ملاک انتخاب مدل در مدلهای پارامتر مبنا (چکیده)
28 - مقایسه مخاطره انواع برآوردگرها در مدل رگرسیون چندگانه با خطای t چندگانه (چکیده)
29 - مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر (چکیده)