بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: International Journal of Plant Production


موارد یافت شده: 13

1 - Optimal land allocation and irrigation scheduling to maximize the economic utility (چکیده)
2 - Yield Gap Analysis Using Remote Sensing and Modelling Approaches: Wheat in the Northwest of Iran (چکیده)
3 - Effects ofpollinator line characteristics on quantity and quality of monogerm hybrid seed production in sugar beet (Beta vulgaris L.) (چکیده)
4 - Investigation of Biodiversity and Some of the Ecosystem Services in the Intercropping of Corn, Soybean and Marshmallow (چکیده)
5 - Growth and yield response of potato genotypes to deficit irrigation (چکیده)
6 - Yield gap analysis of chickpea under semi-arid conditions: A simulation study (چکیده)
7 - Optimization of traits to increasing barley grain yield using an artificial neural network (چکیده)
8 - Evaluation of broadleaf weeds control with some post-emergence herbicides in maize (Zea mays L.) in Iran (چکیده)
9 - بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر مؤلفه های جوانه زنی چهار رقم بابونه اصلاح شده (چکیده)
10 - تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
11 - Modeling individual leaf area of basil (Ocimum basilicum )using different methods (چکیده)
12 - Efficient protocol for break impasses of regeneration via (چکیده)
13 - Amelioration of water stress by potassium fertilizer in two oilseed species (چکیده)