بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فاطمه دبوری فریمانی


موارد یافت شده: 13

1 - Robust Wide Area Fault Location Considering Network Parameters Error (چکیده)
2 - Smart Microgrid Operation via Demand Dispatch Approach on Dimmable Dispatchable LEDs (چکیده)
3 - Smart Hybrid AC-DC Microgrid Test-bed for Power System Studies & Restructuring Laboratory - Part I (چکیده)
4 - The Effect of Cyber Attacks on the Demand Dispatch Application and Identify Them by OPTICS (چکیده)
5 - Utilization of Financial Contracts by Wind Power Plants to Benefit Promotion and Risk Reduction (چکیده)
6 - Application of Stochastic Dynamic Programming in Demand Dispatch-based optimal operation of a Micro-grid (چکیده)
7 - بهره گیری نیروگاه های بادی از قراردادهای مالی به منظور افزایش سود و کاهش ریسک (چکیده)
8 - دیسپچ تقاضا ابزا ری برای مدیریت عدم قطعیت ناشی از واحدهای برق بادی (چکیده)
9 - Modeling and Implementation of Demand Dispatch in a Smart Micro-grid (چکیده)
10 - Wind Generation Following Using Demand Dispatch Via Smart Grid Platform (چکیده)
11 - A Novel Adaptive Agent-Based Algorithm to Find Mixed Nash Equilibrium in Static Games (چکیده)
12 - Effect of Demand Dispatch on Operation of Smart Hybrid Energy Systems (چکیده)
13 - ارایه روشی نوین جهت کنترل توام فاز و اندازه ولتاژ توسط تپ چنجرهای استاتیکی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)