بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Dominique Adriaens


موارد یافت شده: 10

1 - A methodological exploration to study 2D arm kinematics in Ophiuroidea (Echinodermata) (چکیده)
2 - New data on brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) from the Persian Gulf and Oman Sea, Iran (چکیده)
3 - The evolutionary relationship between arm vertebrae shape and ecological lifestyle in brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) (چکیده)
4 - Interactive identification key to all brittle star families (Echinodermata; Ophiuroidea) leads to revised morphological descriptions (چکیده)
5 - Testing a long-standing hypothesis on the relation between the auditory bulla size and environmental conditions: a case study in two bird species (Muridae: Meriones libycus and M. crassus ) (چکیده)
6 - Cranial phenotypic variation in Meriones crassus and M. libycus (Rodentia, Gerbillinae), and a morphological divergence in M. crassus from the Iranian Plateau and Mesopotamia (Western Zagros Mountains) (چکیده)
7 - مطالعه اختلافات ریختی درجمجمه های جرد تریسترامی (جوندگان: موش سانان): یک مطالعه به روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
8 - Patterns of skull shape variation in Meriones persicus (Rodentia: Muridae) in relation to geoclimatical conditions (چکیده)
9 - Cranial variation in Meriones tristrami (Rodentia: Muridae: Gerbillinae) and its morphological comparison with Meriones persicus ,Meriones vinogradovi and Meriones libycus : a geometric morphometric study (چکیده)
10 - Geographic pattern of cranial differentiation in the Asian Midday JirdMeriones meridianus(Rodentia: Muridae: Gerbillinae) and its taxonomic implications (چکیده)