بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdi Moammadi Nezhad


موارد یافت شده: 14

1 - طراحی، ساخت و روایی و پایایی‌سنی دستگاه دییتالی خطایی بینایی مولر- لایر (چکیده)
2 - تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری (چکیده)
3 - اثربخشی تمرینات منتخب مهارت‌های روان‌شناختی PSTs) ، بر استحکام ذهنی،تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبالیست‌های نوجوان 13 تا 15 سال مشهد (چکیده)
4 - Effects of mento-physical exercises on mental fatigue of shift work (چکیده)
5 - کاربرد هیپنوتیزم در روانپزشکی ورزشی (چکیده)
6 - Investigation of Psychometric Characteristics of Persian Version of Sport Attributional Style Scale (SASS) Among Elite Athletes (چکیده)
7 - Longitudinal trajectories of Physical Self-Perception and Self-Esteem processes among Depressed Patients (چکیده)
8 - The Effect of Psychological Skills Training (Goal Setting, Positive Selftalk and Imagery) on Self-Confidence of Adolescent Volleyball Players (چکیده)
9 - Investigating Sport attributional style, Sport self-efficacy and Creativity in Elite Team Athletes (چکیده)
10 - بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین (چکیده)
11 - بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون (چکیده)
12 - Growth hormone, prolactin and cortisol response to exercise in patients with depression. (چکیده)
13 - An overview of hypotheses of antidepressant effects of exercise, Part 1: Biological mechanisms (چکیده)
14 - Validation of the Physical Self-Perception Profile (PSPP) in a Sample of Depressed Danish Psychiatric Patients: Applying Factor Analyses (چکیده)