بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Massoumeh Fashandi


موارد یافت شده: 38

1 - Characterizations of symmetric distributions using equi-distributions and moment properties of functions of order statistics (چکیده)
2 - Characterization of Symmetric Distributions Based on Concomitants of Ordered Variables from FGMs Family of Bivariate Distributions (چکیده)
3 - Some Inequalities for Selfadjoint Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
4 - On the Weak Topology of Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
5 - Characterization of symmetric distributions based on some information measures properties of order statistics (چکیده)
6 - Some characterization results of symmetric distributions based on the properties of order statistics and records (چکیده)
7 - Quaternionic continuous wavelet transform on a quaternionic Hilbert space (چکیده)
8 - تواﺑﻊ ﻣﺤﺪب، ﻣﻘﻌﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺪلﻫﺎی اقتصادی (چکیده)
9 - Some results on compact operators on a special kind of Hilbert spaces (چکیده)
10 - Continuous wavelet transform on a quaternionic Hilbert space (چکیده)
11 - Positive Compact Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
12 - Characterizations based on the numbers of near-order statistics (چکیده)
13 - Characterizations based on moments of the number of observations near-order statistics (چکیده)
14 - PROJECTIONS ON A LEFT QUATERNIONIC HILBERT SPACE (چکیده)
15 - Some Properties of Bounded Linear Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
16 - Compact Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
17 - Characterizations using entropies of records in a ‎geometric ‎random record model (چکیده)
18 - رفتار آنتروپی مبتنی بر تابع چندک در چند مدل آماری پیوسته (چکیده)
19 - AN APPLICATION OF NEAR RECORD OBSERVATIONS (چکیده)
20 - مشخصه سازی مبتنی بر رکورد ها در یک مدل تصادفی (چکیده)
21 - On study of stopping time based on record process (چکیده)
22 - Characterization based on the number of near-maxima and minima (چکیده)
23 - On characterization results based on the number of observations near the k-records (چکیده)
24 - مشخصه سازی بر اساس آنتروپی رکوردها در یک مدل تصادفی (چکیده)
25 - بررسی خواص تعداد مشاهدات متعلق به مجموعه بورل شامل nامین رکورد (چکیده)
26 - Characterization results based on entropies of concomitamnts of order statistics and record values (چکیده)
27 - Characterizations of Symmetric Distributions Based on Renyi Entropy (چکیده)
28 - On Characterizations of Symmetric Distributions (چکیده)
29 - on the wavelet expansion with an application to approximate the moments (چکیده)
30 - برآورد درستنمایی پارامتر فرآیند خود متشابه با استفاده از خواص توابع موجکی (چکیده)
31 - Some characterization and ordering results based on entropies of current records (چکیده)
32 - Function spaces and time-frequency analysis: Prerequisites (چکیده)
33 - On Multiresoluation Analysis (چکیده)
34 - COMPLETENESS, SOME APPLICATION IN CHARACTERIZATION PROBLEMS (چکیده)
35 - کران و تقریب با استفاده از موجک (چکیده)
36 - Continuous wavelet transform on a special homogeneous space (چکیده)
37 - Series approximations for the means of k-records (چکیده)
38 - Shannon Information Properties of the Endpoints of Record Coverage (چکیده)